Banner

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

Duurza­am wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te denken over manieren tot duurza­am lev­en. En hier­mee begin­nen? Dat doet u het aller­lief­ste in uw eigen stek­je! Maar, ja… hoe doet u dat nu pre­cies, duurza­am wonen’? Wij geven u alvast vijf tips om reken­ing mee te houden. Hier gaan we!

#1 Slimme beglazing

Wist u dat… maar lief­st 15% van al het warmtev­er­lies in huis plaatsvin­dt via de beglaz­ing? Echt waar. Dit betekent een hogere reken­ing op het einde van de rit, meer belast­ing op het milieu én ver­lies aan com­fort in huis. Zucht. Droe­vig, nietwaar?

Gelukkig kunt u dit warmtev­er­lies een­voudig oplossen door te kiezen voor dat knappe hoogren­de­ments­glas. Dit isoleert tenslotte maar lief­st drie keer beter dan gewone’ dubbele beglaz­ing. Met andere woor­den: hitte bli­jft buiten in de zomer, warmte bli­jft bin­nen in de win­ter — en met het ver­schil op uw energiereken­ing kunt u er zelfs enkele daag­jes tusse­nu­it gaan!

Let op: wan­neer u kiest voor hoogren­de­ments­glas, kiest u wél voor een ste­vige invester­ing. Gelukkig is het bewezen dat deze invester­ing zich bin­nen een zeven­tal jaar terugver­di­ent én bestaan er heel wat pre­mies om u finan­cieel te ver­licht­en. Oef!

#2 Duurza­am verwarmen

Net zoals hoogren­de­ments­glas, is ook een duurzame manier van ver­war­men een ste­vige invester­ing — met een nog grot­er ren­de­ment. Gelukkig zijn er tegen­wo­ordig heel wat ver­warm­ingssys­te­men op de markt die u zon­der schroom duurza­am’ mag noe­men. Hoe dan ook, mag u een open haard, kachel of mazoutke­tel afschri­jven: deze hebben een laag ren­de­ment en haalt u liev­er niet in huis.Wat dan wél goede instal­laties zijn, zow­el voor uw com­fort als voor het milieu? Denk, bijvoor­beeld, aan een gas­con­den­satieke­tel, warmtepom­pen, een hybride gas­ke­tel, een zon­neboil­er of andere zon­nesys­te­men.

#3 Straffe isolatie

Onder­tussen heeft u al gekozen voor hoogren­de­ments­glas én heeft u een slimme manier om te ver­war­men geïm­ple­menteerd. Nu is het belan­grijk dat u de volledi­ge iso­latie van uw won­ing onder han­den neemt. Met goede beglaz­ing komt u al een heel eind, maar vergeet zek­er ook niet vol­doende onder­zoek te doen naar dak- en muuriso­latie.

Duurzame iso­latie, natu­urlijk iso­latie­ma­te­ri­aal, dus, is duur­der in aankoop — maar heeft absolu­ut een tech­nis­che meer­waarde: natu­urlijke mate­ri­alen slaan de warmte beter op. Ga daarom op zoek naar iso­latie­ma­te­ri­aal met een hoge R‑waarde — en geni­et zorgeloos van een lagere energiereken­ing, zon­der de natu­ur te schaden.

#4 Kies voor duurzame materialen

Wan­neer u nog moet bouwen — of een groot deel gaat ren­ov­eren — is het belan­grijk om te kijken naar de duurza­amheid van uw bouw­ma­te­ri­alen. Wan­neer u de juiste mate­ri­alen kiest, zullen de energiepresta­ties van het volledi­ge gebouw tenslotte duchtig de hoogte inschi­eten! Denk gerust aan een ver­be­ter­ing van 15%.

Gelukkig kunt u bij Bruynseels-Vocht­en zek­er zijn van duurza­am mate­ri­aal: zow­el ons alu­mini­um als ons PVC heeft een hoge iso­latiewaarde, waar­door u het zek­er duurza­am’ mag noe­men. Oefkes!

#5 Een slimme keuken doet wonderen

Heeft u de luxe om jouw keuken zélf te mogen inricht­en? Dan zijn er heel wat slimme keuzes die u kunt nemen. Wan­neer u de juiste appa­rat­en kiest, ver­dubbelt u in een­zelfde beweg­ing de duurza­amheid van de volledi­ge woon­st. Wij geven u alvast enkele hand­i­ge tips mee.

  • Kunt u uw boil­er hand­matig afstellen? Kies dan voor een tem­per­atu­ur rond de 60°.
  • Ide­aliter kiest u voor een kookvu­ur op aardgas of met inductieplaten.
  • Kies voor een oven waarin de hete lucht via een ven­ti­la­tor circuleert.
  • Kies een koelka­st (en diepvriez­er) met min­stens een A+ label.
  • Ontkalk uw afwas­ma­chine regel­matig om min­der energie te verbruiken.
  • Kies voor een droogkast met luchtafvo­er in plaats van een condensatiedroogkast.

Vraag zek­er raad in de winkel waar u uw keuken(apparatuur) aankoopt. Zij weten vaak het beste hoe een duurzame keuken eruit ziet — en zullen u het beste kun­nen verder helpen.

Op zoek naar een duurzame partner?

Die heeft u gevon­den! Wij bij Bruynseels-Vocht­en helpen u tenslotte met veel plezi­er om wat meer duurza­amheid in huis te bekomen. Da’s tenslotte goed voor het milieu én voor uw porte­feuille… Win-win! Komt u snel eens langs? Dan vertellen wij u alles over de manieren waarop wij u kun­nen helpen. Tot dan!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips Inspiratie

Kozijnen op maat? Laat u inspireren!

Gaat u bin­nenko­rt bouwen en/​of ren­ov­eren? Span­nend! Maareuh, heeft u al nagedacht over het schri­jn­werk van uw koz­i­j­nen? Dit bepaalt tenslotte een groot deel van het uitzicht van uw won­ing — en speelt ook op gebied van…
Ontdek er hier meer over
Menu