Banner

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

Duurza­am wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te denken over manieren tot duurza­am lev­en. En hier­mee begin­nen? Dat doet u het aller­lief­ste in uw eigen stek­je! Maar, ja… hoe doet u dat nu pre­cies, duurza­am wonen’? Wij geven u alvast vijf tips om reken­ing mee te houden. Hier gaan we!

#1 Slimme beglazing

Wist u dat… maar lief­st 15% van al het warmtev­er­lies in huis plaatsvin­dt via de beglaz­ing? Echt waar. Dit betekent een hogere reken­ing op het einde van de rit, meer belast­ing op het milieu én ver­lies aan com­fort in huis. Zucht. Droe­vig, nietwaar?

Gelukkig kunt u dit warmtev­er­lies een­voudig oplossen door te kiezen voor dat knappe hoogren­de­ments­glas. Dit isoleert tenslotte maar lief­st drie keer beter dan gewone’ dubbele beglaz­ing. Met andere woor­den: hitte bli­jft buiten in de zomer, warmte bli­jft bin­nen in de win­ter — en met het ver­schil op uw energiereken­ing kunt u er zelfs enkele daag­jes tusse­nu­it gaan!

Let op: wan­neer u kiest voor hoogren­de­ments­glas, kiest u wél voor een ste­vige invester­ing. Gelukkig is het bewezen dat deze invester­ing zich bin­nen een zeven­tal jaar terugver­di­ent én bestaan er heel wat pre­mies om u finan­cieel te ver­licht­en. Oef!

#2 Duurza­am verwarmen

Net zoals hoogren­de­ments­glas, is ook een duurzame manier van ver­war­men een ste­vige invester­ing — met een nog grot­er ren­de­ment. Gelukkig zijn er tegen­wo­ordig heel wat ver­warm­ingssys­te­men op de markt die u zon­der schroom duurza­am’ mag noe­men. Hoe dan ook, mag u een open haard, kachel of mazoutke­tel afschri­jven: deze hebben een laag ren­de­ment en haalt u liev­er niet in huis.Wat dan wél goede instal­laties zijn, zow­el voor uw com­fort als voor het milieu? Denk, bijvoor­beeld, aan een gas­con­den­satieke­tel, warmtepom­pen, een hybride gas­ke­tel, een zon­neboil­er of andere zon­nesys­te­men.

#3 Straffe isolatie

Onder­tussen heeft u al gekozen voor hoogren­de­ments­glas én heeft u een slimme manier om te ver­war­men geïm­ple­menteerd. Nu is het belan­grijk dat u de volledi­ge iso­latie van uw won­ing onder han­den neemt. Met goede beglaz­ing komt u al een heel eind, maar vergeet zek­er ook niet vol­doende onder­zoek te doen naar dak- en muuriso­latie.

Duurzame iso­latie, natu­urlijk iso­latie­ma­te­ri­aal, dus, is duur­der in aankoop — maar heeft absolu­ut een tech­nis­che meer­waarde: natu­urlijke mate­ri­alen slaan de warmte beter op. Ga daarom op zoek naar iso­latie­ma­te­ri­aal met een hoge R‑waarde — en geni­et zorgeloos van een lagere energiereken­ing, zon­der de natu­ur te schaden.

#4 Kies voor duurzame materialen

Wan­neer u nog moet bouwen — of een groot deel gaat ren­ov­eren — is het belan­grijk om te kijken naar de duurza­amheid van uw bouw­ma­te­ri­alen. Wan­neer u de juiste mate­ri­alen kiest, zullen de energiepresta­ties van het volledi­ge gebouw tenslotte duchtig de hoogte inschi­eten! Denk gerust aan een ver­be­ter­ing van 15%.

Gelukkig kunt u bij Bruynseels-Vocht­en zek­er zijn van duurza­am mate­ri­aal: zow­el ons alu­mini­um als ons PVC heeft een hoge iso­latiewaarde, waar­door u het zek­er duurza­am’ mag noe­men. Oefkes!

#5 Een slimme keuken doet wonderen

Heeft u de luxe om jouw keuken zélf te mogen inricht­en? Dan zijn er heel wat slimme keuzes die u kunt nemen. Wan­neer u de juiste appa­rat­en kiest, ver­dubbelt u in een­zelfde beweg­ing de duurza­amheid van de volledi­ge woon­st. Wij geven u alvast enkele hand­i­ge tips mee.

  • Kunt u uw boil­er hand­matig afstellen? Kies dan voor een tem­per­atu­ur rond de 60°.
  • Ide­aliter kiest u voor een kookvu­ur op aardgas of met inductieplaten.
  • Kies voor een oven waarin de hete lucht via een ven­ti­la­tor circuleert.
  • Kies een koelka­st (en diepvriez­er) met min­stens een A+ label.
  • Ontkalk uw afwas­ma­chine regel­matig om min­der energie te verbruiken.
  • Kies voor een droogkast met luchtafvo­er in plaats van een condensatiedroogkast.

Vraag zek­er raad in de winkel waar u uw keuken(apparatuur) aankoopt. Zij weten vaak het beste hoe een duurzame keuken eruit ziet — en zullen u het beste kun­nen verder helpen.

Op zoek naar een duurzame partner?

Die heeft u gevon­den! Wij bij Bruynseels-Vocht­en helpen u tenslotte met veel plezi­er om wat meer duurza­amheid in huis te bekomen. Da’s tenslotte goed voor het milieu én voor uw porte­feuille… Win-win! Komt u snel eens langs? Dan vertellen wij u alles over de manieren waarop wij u kun­nen helpen. Tot dan!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Kozijnen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een pr…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu