Brughmans Aluramen 04

Hoe goed verluchten?

Goede ver­lucht­ing is cru­ci­aal voor uw gezondheid

Een goede ver­lucht­ing is cru­ci­aal voor uw gezond­heid. Wist u dat een onge­zonde bin­nen­lucht kan lei­den tot mis­selijkheid, hoofd­pi­jn of zelfs CO-vergiftig­ing?
Maar ook schim­mels en geurhin­der wor­den veroorza­akt door een slechte ven­ti­latie en ver­lucht­ing. Enkele verluchtingstips.

Denk aan uw gezondheid

Ven­ti­latie is noodza­ke­lijk, en wel om deze rede­nen. Ven­ti­latie zorgt voor vol­doende verse zuurstof. Daar­naast ver­mi­jd u zo schim­mels en onaan­ge­name geurt­jes. Door vol­doende te ver­lucht­en zorgt u er ook voor dat schadelijke stof­fen, afkom­stig van schoon­maakpro­ducten of appa­rat­en, zich niet opstape­len in het binnenklimaat.

Ven­til­eren is niet het­zelfde als verluchten

Wist u dat een goede ven­ti­latie niet het­zelfde is als ver­lucht­en? Bij een goede ven­ti­latie wordt de bin­nen­lucht voort­durend ververst. Met andere woor­den: de vervuilde bin­nen­lucht stroomt naar buiten en wordt ver­van­gen door verse buiten­lucht. Door op een goede manier te ven­til­eren, ver­betert u de kwaliteit van het bin­nen­kli­maat en waakt u over uw eigen gezond­heid en die van uw huisgenoten. Bij het ver­lucht­en wor­den ramen of deuren tijdelijk opengezet. Dat is vooral nut­tig na bijvoor­beeld een schoonmaakbeurt.

Hoe goed ven­til­eren en verluchten?

De manier waarop u moet ven­til­eren hangt af van uw won­ing en omstandighe­den. Ook als u in een nieuw­bouw woont moet u ven­til­eren. Nieuwe wonin­gen zijn vaak zo goed geï­soleerd dat ze ven­ti­latiesys­te­men of ven­ti­latieroost­ers nodig hebben.

Tot slot nog enkele tips

  • Ven­tileer con­tinu via ven­ti­latiesys­te­men, ven­ti­latieroost­ers of door ramen op een kier te zetten.
  • Ver­lucht­en alleen is niet vol­doende. Door de com­bi­natie van ven­ti­latie en ver­lucht­ing creëert u een per­fect binnenhuisklimaat.
  • Sluit ven­ti­latieopenin­gen niet af.
  • Maak uw ven­ti­latieroost­ers regel­matig schoon door stof en vuil te verwijderen.
  • Ver­lucht extra na activiteit­en als douchen, koken of na het slapen.
  • Zet de ver­warm­ing lager wan­neer u ver­lucht. Zo ver­spilt u geen energie.
  • Ven­tileer en ver­lucht ook in de win­ter.

Op zoek naar de goede ven­ti­latie voor uw won­ing? Bru­vo kan u helpen. Onze koz­i­j­nen met ven­ti­latieroost­ers kun­nen de ide­ale oploss­ing zijn.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu