Brughmans Aluramen 04

Hoe goed verluchten?

Goede ver­lucht­ing is cru­ci­aal voor uw gezondheid

Een goede ver­lucht­ing is cru­ci­aal voor uw gezond­heid. Wist u dat een onge­zonde bin­nen­lucht kan lei­den tot mis­selijkheid, hoofd­pi­jn of zelfs CO-vergiftig­ing?
Maar ook schim­mels en geurhin­der wor­den veroorza­akt door een slechte ven­ti­latie en ver­lucht­ing. Enkele verluchtingstips.

Denk aan uw gezondheid

Ven­ti­latie is noodza­ke­lijk, en wel om deze rede­nen. Ven­ti­latie zorgt voor vol­doende verse zuurstof. Daar­naast ver­mi­jd u zo schim­mels en onaan­ge­name geurt­jes. Door vol­doende te ver­lucht­en zorgt u er ook voor dat schadelijke stof­fen, afkom­stig van schoon­maakpro­ducten of appa­rat­en, zich niet opstape­len in het binnenklimaat.

Ven­til­eren is niet het­zelfde als verluchten

Wist u dat een goede ven­ti­latie niet het­zelfde is als ver­lucht­en? Bij een goede ven­ti­latie wordt de bin­nen­lucht voort­durend ververst. Met andere woor­den: de vervuilde bin­nen­lucht stroomt naar buiten en wordt ver­van­gen door verse buiten­lucht. Door op een goede manier te ven­til­eren, ver­betert u de kwaliteit van het bin­nen­kli­maat en waakt u over uw eigen gezond­heid en die van uw huisgenoten. Bij het ver­lucht­en wor­den ramen of deuren tijdelijk opengezet. Dat is vooral nut­tig na bijvoor­beeld een schoonmaakbeurt.

Hoe goed ven­til­eren en verluchten?

De manier waarop u moet ven­til­eren hangt af van uw won­ing en omstandighe­den. Ook als u in een nieuw­bouw woont moet u ven­til­eren. Nieuwe wonin­gen zijn vaak zo goed geï­soleerd dat ze ven­ti­latiesys­te­men of ven­ti­latieroost­ers nodig hebben.

Tot slot nog enkele tips

  • Ven­tileer con­tinu via ven­ti­latiesys­te­men, ven­ti­latieroost­ers of door ramen op een kier te zetten.
  • Ver­lucht­en alleen is niet vol­doende. Door de com­bi­natie van ven­ti­latie en ver­lucht­ing creëert u een per­fect binnenhuisklimaat.
  • Sluit ven­ti­latieopenin­gen niet af.
  • Maak uw ven­ti­latieroost­ers regel­matig schoon door stof en vuil te verwijderen.
  • Ver­lucht extra na activiteit­en als douchen, koken of na het slapen.
  • Zet de ver­warm­ing lager wan­neer u ver­lucht. Zo ver­spilt u geen energie.
  • Ven­tileer en ver­lucht ook in de win­ter.

Op zoek naar de goede ven­ti­latie voor uw won­ing? Bru­vo kan u helpen. Onze koz­i­j­nen met ven­ti­latieroost­ers kun­nen de ide­ale oploss­ing zijn.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Kozijnen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een pr…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu