Hoogrendementsglas

Hoogrendementsglas: wat moet u erover weten?

Wat moet u alle­maal weten over hoogrendementsglas?

Onder­tussen weet je het al wel: wat duurza­amheid in huis betre­ft, zijn kwal­i­tatieve koz­i­j­nen en deuren een absolute must. Maar lief­st 15% van al het warmtev­er­lies in jouw won­ing vin­dt plaats via de beglaz­ing. Jup: ook wan­neer u trots eige­naar bent van dubbele beglaz­ing. Een hand­i­ge vergelijk­ing… hoogren­de­ments­glas isoleert drie keer beter dan stan­daard’ dubbele beglaz­ing. Met andere woor­den: hitte bli­jft buiten in de zomer, warmte bli­jft bin­nen in de win­ter — en uw energiereken­ing ziet er een stuk vrien­delijk­er uit op het einde van de rit. Maar wat moet u er nog over weten? Wij vertellen u er alles over!

Wat is hoogren­de­ments­glas nu eigenlijk?

Behalve een goede keuze, bedoel u? Wel, wij leggen het graag uit. Hoogren­de­ments­glas bestaat uit twee, of drie, glas­bladen. De ruimte tussen de glas­bladen, wat we de spouw’ noe­men, is opge­vuld met een dun laag­je lucht of edel­gas. Deze laag­jes zor­gen voor een sterke ver­hoging van de iso­latiewaarde. Daar­naast wordt er een spec­i­fieke coat­ing aange­bracht op het glas. Deze zorgt ervoor dat er min­der warmte wordt doorgelaten.

De com­bi­natie van de opge­vulde spouw en die coat­ing, die brengt heel wat voorde­len met zich mee. Zoals eerder gezegd, min­der warmtev­er­lies. Maar als gevolg daar­van, zal u ook min­der energie ver­bruiken én op het einde van rit dus lagere energierekenin­gen kri­j­gen. Daar­naast zorgt hoogren­de­ments­glas ook voor een ver­g­root woon­com­fort: niet alleen de tem­per­a­turen zullen beter te con­trol­eren zijn, maar ook straat­lawaai zal opti­maal gem­i­ni­maliseerd wor­den. Win-win!

Welke soorten hoogren­de­ments­glas zijn er?

Er zijn vier soorten hoogren­de­ments­glas, begin­nende bij HR-glas’, de stan­daard, hele­maal tot aan HR+++ glas’, het neusje van de goed geï­soleerde zalm. HR-glas is dus de basis — en bestaat uit twee glas­bladen met droge lucht in de spouw. De U‑waarde bevin­dt zich tussen 1,2 en 1,6. Bij HR+ wordt er meestal een andere coat­ing gebruikt — en bij HR++ glas wordt de droge lucht in de spouw ver­van­gen door een edel­gas. Het HR+++ glas heeft bovenop de andere coat­ing en het edel­gas ook nog een extra glas­blad. Dit zorgt voor een U‑waarde rond de 0,6.

En hoe zit dat met de financiën?

U zag m vast al aankomen: jam­mer genoeg is het niet goed­koop om hoogren­de­ments­glas te lat­en plaatsen.

Het loont om deze invester­ing te bek­ijken als een zeer posi­tieve langeter­mi­jn­in­vester­ing. Per jaar zou u min­stens een slordi­ge 200 euro moeten besparen, wat betekent dat u de invester­ing bin­nen een zeven­tal jaar zal terugver­di­enen. En daar­na? Daar­na is het puur geni­eten van meer woon­com­fort en lagere energierekeningen!

Meer weten over hoogren­de­ments­glas? Con­tacteer ons!

Meer weten over deze fan­tastis­che beglaz­ing — en over hoe de juiste profie­len al deze posi­tieve eigen­schap­pen nog meer ver­sterken? Aarzel dan niet om langs te komen bij Bruynseels-Vocht­en. Wij vertellen u er graag alles over. Tot dan?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu