Bruvo Header

Inbraakpreventie? Bruynseels-Vochten staat u bij!

Inbraakpre­ven­tie? Bruynseels-Vochten.

We denken er lief­st niet al te veel over na, maar jam­mer genoeg is het wél werke­lijkheid: jaar­lijks zijn er nog alti­jd heel wat Ned­er­landse gezin­nen slachtof­fer van inbraak. Een jam­mere zaak, maar niet onon­tkoom­baar! Want, wan­neer u investeert in anti-inbraak koz­i­j­nen en/​of anti-inbraakdeuren (bij Bruynseels-Vocht­en, bijvoor­beeld), kan u al heel wat poten­tiële inbrak­en uit de weg gaan. Welke stap­pen u zoal kan onderne­men op gebied van inbraakpre­ven­tie voor koz­i­j­nen en deuren? Wij licht­en toe.

Rol­luiken: de sleu­tel tot leef­com­fort én veiligheid

Rol­luiken bren­gen in eerste plaats een beter leef­com­fort met zich mee: ze zijn een extra manier om uw won­ing te isol­eren, zor­gen voor instant pri­va­cy en… ze bieden een heel nieuwe dimen­sie aan inbraak­beveilig­ing. Logisch, ook: zow­el PVC als alu­mini­um zijn bij­zon­der harde en ste­vige mate­ri­alen, die bij­na niet te ver­vor­men zijn. Met andere woor­den: een veilige keuze die er ook nog eens mooi uitzi­et. Win-win!

Inbraak­w­erend glas

Wan­neer u moet kiezen tussen al die ver­schil­lende soorten koz­i­j­nen en deuren, moet u ook reken­ing houden met al de ver­schil­lende soorten beglaz­ing die beschik­baar zijn. Gelukkig moet u van­daag niet meer kiezen tussen goede iso­latie of veilige beglaz­ing, maar is dit nu een en-én ver­haal. Wan­neer u voor Bruynseels-Vocht­en kiest, en aangeeft dat u graag wat extra vei­ligheid in dat (t)huisje wil imple­menteren, zullen we hier uit­er­aard reken­ing mee houden. En wan­neer het over inbraakpre­ven­tie voor koz­i­j­nen gaat, is onze part­ner Spri­mo­glass dé spe­cial­ist voorhan­den. Zij bieden immers ver­schil­lende soorten inbraak­w­erend glas aan, die het die snode inbrek­ers heel wat moeil­ijk­er zullen mak­en om uw huis bin­nen te dringen.

Vei­lighei­dss­loten

Het is logisch dat u op uw koz­i­j­nen en deuren stan­daard­sloten voorzi­et, maar ook hier kan wat extra aan­dacht voor vei­ligheid geen kwaad. De inbrek­ers van tegen­wo­ordig, die zijn er tenslotte op getraind om de stan­daard huis‑, tuin‑, en keukensloten open te breken. Opteer daarom alti­jd voor meer­puntsluitin­gen op uw deur: deze zit­ten op ver­schil­lende pun­ten op slot. Kies boven­di­en voor sloten met het SKG-keurmerk: deze zijn niet enkel het neusje van de goed­beveiligde zalm, maar zijn daar­naast zo bek­end dat ze poten­tiële inbrek­ers ook snel zullen ont­moedi­gen. What’s in a name? Vei­ligheid. That’s in a name.

Een­voudig beveili­gen kan ook

Al boven­staande maa­trege­len genomen? Hou dan zek­er ook onder­staande tips in het achter­hoofd. Zij zullen als het ware de kers op de inbraakpre­ven­ti­etaart zijn!

1. Zorg dat het huis alti­jd bewoond lijkt.

Gaat u op vakantie? Heer­lijk! Maar, neem wel wat extra vei­lighei­ds­maa­trege­len, zodat u niet in mineur moet terugkomen… Zorg er daarom voor dat het lijkt alsof u gewoon thuis bent. Vraag iemand om uw brieven­bus leeg te halen, laat het licht regel­matig aansprin­gen en/​of vraag buren of vrien­den om dagelijks even langs te komen. Heeft u een oprit? Vraag dan aan uw buren of ze daar af en toe hun auto park­eren: zo lijkt het alsof er dik­wi­jls mensen in huis zijn.

2. Zorg dat uw huis alti­jd goed zicht­baar is.

Dit kan u op twee manieren doen. Indi­en mogelijk, is het alti­jd een goed idee om buiten­ver­licht­ing te installeren: inbrek­ers houden niet van licht — en zullen daarom alti­jd huizen kiezen die volledig in duis­ter­n­is gehuld zijn. Heeft u een voor­tu­in? Zorg er dan voor dat de begroei­ing niet te zeer de hoogte in gaat: hoge stru­iken en/​of bomen zor­gen voor beschut­ting waar dieven zich een­voudig in kun­nen verbergen.

3. Laat uw sleu­tels nooit achter in of rond het huis.

Het klinkt logisch, maar het is een fout die nog veel gemaakt wordt. Nog al te vaak lat­en mensen hun sleu­tel achter onder de deur­mat of in een bloem­pot in de tuin. Hou er reken­ing mee dat inbrek­ers deze veilige’ truc­jes ook ken­nen! Geef daarom uw sleu­tel, als u er dan toch één moet achter­lat­en, aan een vertrouwenspersoon.Extra tip: heeft u een voordeur met glas? Laat uw sleu­tel dan nooit op de deur zit­ten, ook al bent u thuis. Dat maakt het immers een­voudi­ger om bin­nen te ger­ak­en: de inbrek­er breekt sim­pel­weg het glas en draait ver­vol­gens de deur open met de sleutel.

Meer weten over inbraakpre­ven­tie voor koz­i­j­nen en deuren? Con­tacteer ons!

Wij geven u immers met veel plezi­er alle infor­matie die u zoekt over degelijke anti-inbraak koz­i­j­nen, anti-inbraakdeuren en alles wat ermee te mak­en heeft. Aarzel dus niet langer dan nodig en con­tacteer ons van­daag nog. Wij beant­wo­or­den graag al uw vra­gen — en geven u, totaal vri­jbli­jvend, al het advies waar­naar u op zoek bent. Aan huis of in onze toon­za­al? Dat kiest u hele­maal zelf!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu