Bruvo Toonzaal 01

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

een korte samenvatting

Pre­mies voor ramen en deuren in 2019

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daarom gerust eens langs voor meer informatie…

#1 Ver­vang je beglaz­ing? Pre­mie van de netbeheerder.

Investeer jij bin­nenko­rt in nieuwe beglaz­ing voor een bestaande won­ing? Goed nieuws: dan kom jij in aan­merk­ing voor pre­mies van de net­be­heerder’. Enneuh… deze bestaan in ver­schil­lende soorten en mat­en — ieders met hun eigen, spec­i­fieke voor­waar­den. Wij licht­en de drie types toe waar­van wij denken dat ze het best toepas­baar zijn op jou. Let wel: dit is niet alles — bezoek zek­er de Woonkan­toren in Antwer­pen en de web­site van de Vlaamse over­heid.

Totaal­ren­o­vatiebonus

Wil je in aan­merk­ing komen voor deze bonus? Dan moet je je nieuwe beglaz­ing com­bineren met twee andere energiebe­sparende inspan­nin­gen. Deze moet je bin­nen een peri­ode van vijf jaar uitvo­eren én je moet vol­doen aan elke voor­waarde. Enkele van die voor­waar­den (vraag ons tij­dens je bezoek zek­er nog eens naar het totaalver­haal, dit is slechts een sum­miere samenvatting):

 • Je vraagt drie ver­schil­lende pre­mies aan én kri­jgt deze toegewezen.
 • Deze pre­mies hebben alle­maal te mak­en met energiebe­sparen. Denk: iso­latie, zon­neboil­er, warmtepomp, ventilatiesysteem, …
 • De won­ing moet voor 31 decem­ber 2005 aanges­loten zijn op het elek­triciteit­snet — of de bouwaan­vraag moet ten laat­ste op 31 decem­ber 2005 aangevraagd zijn.
 • De eind­fac­tu­ur van je eerste invester­ing is pas geldig, indi­en deze een datum heeft vanaf 1 jan­u­ari 2017.
 • Je vol­doet ook aan de voor­waar­den van de aparte premies.

De bonussen die je kri­jgt, zijn afhanke­lijk van het type won­ing en het aan­tal energiebe­sparende maa­trege­len waarin je investeert bin­nen de vijf jaar.

Voor hoogren­de­ments­glas

Plaats je hoogren­de­ments­glas in een bestaande won­ing of apparte­ment? Dan kan je in aan­merk­ing komen voor een pre­mie van Flu­vius (fusie tussen Ean­dis en Infrax). Ook hier­voor zijn er natu­urlijk een aan­tal voor­waar­den waaraan je moet voldoen…

 • De beglaz­ingswerken moeten uit­gevo­erd wor­den door een erk­end aannemer.
 • De nieuwe U‑waarden mogen, indi­en beëindigd in 2018, max 1,1 W/​m²K hebben — indi­en beëindigd in 2019, max 1,0 W/​m²K hebben.
 • De pre­mie geldt niet voor een volledi­ge herop­bouw van de woning.
 • De won­ing moet in het Vlaamse gewest liggen.
 • De won­ing moet voor 1 jan­u­ari 2006 aanges­loten zijn op het elek­triciteit­snet — of de bouwaan­vraag moet voor deze datum inge­di­end zijn geweest.
 • De net­be­heerder moet de aan­vraag bin­nen het jaar na de eind­fac­tu­ur ontvangen.
 • Er moet een mark­er­ing aan­wezig zijn die de energiepresta­tie van de beglaz­ing kan vaststellen.

De pre­mie die je kri­jgt, komt op tien euro per vierkante meter glasop­per­vlak. Ben je een bescher­mde afne­mer (met andere woor­den: heb je recht op de sociale max­i­mumpri­js voor aardgas en elek­triciteit)? Dan bedraagt de pre­mie 56 euro per vierkante meter, te bereke­nen op een max­i­mum van 40% van het totaal oppervlak.

Buren­premie

Hier­voor kom je in aan­merk­ing wan­neer je met (min­stens) 9 andere hui­seige­naars deel­neemt aan een col­lec­tief ren­o­vatiepro­ject — geleid door een pro­ject­begelei­der. Eén voor­waarde, dit­maal: er moet min­stens één energiebe­sparend maa­tregel uit­gevo­erd wor­den (zoals nieuwe beglaz­ing, dus).Opgelet!

 • Enkel de pro­ject­begelei­der heeft recht op de buren­premie (€400 per won­ing of €100 per apparte­ment in een blok van boven de zes wooneenheden).
 • De deel­ne­mer kri­jgt dus géén buren­premie, enkel’ de pre­mies van de netbeheerder.

#2 Ver­vang je buiten­schri­jn­werk? Vlaamse renovatiepremie.

Vraag deze pre­mie aan wan­neer je van plan bent om je buiten­schri­jn­werk (ramen, bui­ten­deuren en beglaz­ing) gedeel­telijk of volledig te ver­van­gen. Hou je ook nog even reken­ing met de voorwaarden?

 • Ver­vang je beglaz­ing door isol­erend hoogren­de­ments­glas met een Ug-waarde van max­i­maal 1,1 W/​m²K .
 • De fac­turen moeten jonger dan twee jaar zijn op het moment van aanvraag.
 • De won­ing behoort tot het Vlaamse gewest en is min­stens 30 jaar oud.
 • De eige­naar moet gedomi­cilieerd staan in de woning.
 • Mits enkele uit­zon­derin­gen, mag de bewon­er geen andere eigen­dom­men hebben. 
 • Vraag de inkomens- en ven­ti­latievoor­waar­den na.

Deze ren­o­vatiepremie kan tussen de 20% en 30% van het volledi­ge fac­tu­urbedrag excl. btw zijn, mits je een min­i­mum gefac­tureerd bedrag van €2500 euro excl. btw kan voorleggen.

#3 Ver­beter je buiten­schri­jn­werk? Vlaamse verbeteringspremie.

Deze pre­mie vraag je aan bij onder­staande werken:

 • Nieuwe rol­luiken, indi­en ook de ramen ver­van­gen worden.
 • Vernieuwing van bestaande ramen, bui­ten­deuren en rol­luiken, indi­en dubbele beglaz­ing geplaatst wordt.
 • Ook kosten voor afw­erk­ing kun­nen in aan­merk­ing komen.

Belan­grijk om weten: het totaalbedrag van de inge­di­ende fac­turen moet het dubbele van de pre­mie bedra­gen — en deze bedraagt €1250. Met andere woor­den: spendeer min­stens €2500 (incl. btw) aan de werken.

En, uit­er­aard… vergeet de voor­waar­den niet:

 • De fac­tu­ur mag niet oud­er dan één jaar zijn op moment van premieaanvraag.
 • De won­ing ligt in het Vlaams gewest, is min­stens 25 jaar oud en wordt bewoond als hoofdverblijfplaats.
 • Alle fac­turen staan — mits enkele uit­zon­derin­gen — op naam van de aanvrager. 
 • Vraag de inkomensvoor­waar­den na.

#4 Plaats je hoogren­de­ments­glas? Gemeen­telijke pre­mie ramen en deuren.

Er zijn enkele gemeen­ten en provin­cies die pre­mies uit­de­len wan­neer hoogren­de­ments­glas geplaatst wordt. Let wel: niet elke stad/​gemeente doet dit — én het bedrag en voor­waar­den ver­schillen per gemeente. Dit kun­nen we je dus (hier) niet vertellen, maar ga zek­er eens langs in jouw gemeen­te­huis om na te gaan wat de mogelijkhe­den zijn! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu