Banner

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

PVC deuren: wat moet jij weten?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­lende voor- en nade­len. We lat­en jul­lie van­daag het mate­ri­aal PVC ont­dekken. De laat­ste jaren sti­jgt de pop­u­lar­iteit van PVC-deuren: ze zijn dan ook duurza­am én budgetvriendelijk.

Wat is PVC?

PVC staat offi­cieel voor polyvinylchlo­ride, en is een van de meest bek­ende én mod­erne kun­st­stof­fen. Het mate­ri­aal bestaat uit aar­dolie en zout met een mix van glasvezel. PVC kan gebruikt wor­den voor ver­schil­lende toepassin­gen, niet enkel deuren. 

Eigen­lijk zie je het mate­ri­aal over­al om je heen: PVC wordt onder andere gebruikt voor de buizen van lei­d­ing­wa­ter, en is ook een héél pop­u­lair prod­uct voor ramen.

  • Zow­el op ther­misch als akoestisch vlak zor­gen PVC-deuren voor een sterke iso­latie. Ze houden zow­el koude, warmte als gelu­id buiten. 


  • PVC buiten­schri­jn­werk is een heel pak goed­kop­er dan andere mate­ri­alen zoals alu­mini­um of hout. Dit komt omdat de grond­stof­fen voor PVC goed­kop­er zijn en het mate­ri­aal gemakke­lijk is om te bewerken.
  • PVC is enorm onder­houdsvrien­delijk. Je moet niet meer dan 1 à 2 keer per jaar je deuren reini­gen met water, zachte zeep en een doek. Hoe komt dit? Er zijn geen poriën waarin het vuil zich kan vastzetten. Het is bij PVC mate­ri­aal heel belan­grijk dat je geen chemis­che schoon­maak­mid­de­len of schurend mate­ri­aal gebruikt. PVC is iets gevoeliger dan andere mate­ri­alen, waar­door je deuren onher­stel­baar aange­tast kun­nen worden.

PVC heeft een lange lev­ens­du­ur. Het mate­ri­aal is sta­biel en kan in nor­male omstandighe­den niet snel sli­jten. Daar­naast zijn ze uit­stek­end recy­cleer­baar: de deuren dra­gen duurza­amheid hoog in het vaandel. 

PVC is niet enkel in onder­houd en pri­js sterk: het oogt ook mooi! Aangezien het prod­uct steeds pop­u­laird­er wordt, wordt er dan ook aan de strel­ing voor het oog gedacht: tegen­wo­ordig kan je bijvoor­beeld al PVC mate­ri­aal vin­den met houtachtige struc­tu­ur. Over het alge­meen zijn de PVC ‑deuren verkri­jg­baar in veel ver­schil­lende soorten, RAL-kleuren én uitvoeringen.

Ook qua sti­jl is er veel vari­atie: zow­el fans van lan­delijke, klassieke wonin­gen als liefheb­bers van mod­erne sti­jlen zullen hun weg vin­den tij­dens de zoek­tocht naar de per­fecte PVC-deur. Met andere woor­den: je kan de uitein­delijke uitvo­er­ing bij­na volledig naar jouw hand zetten. 

Nade­len van PVC-deuren

Onder bepaalde omstandighe­den kan PVC krimpen of uitzetten. Al moeten we wel meegeven: de kwaliteit van PVC-ramen en deuren is de laat­ste jaren zò geste­gen dat men hier min­der last van heeft dan vroeger. Tegen hoge tem­per­a­turen is PVC niet zo goed bescher­md. Dus moest je PVC-deuren willen plaat­sen in een zuiders land, ga je beter voor een ander soort mate­ri­aal. In Bel­gië of Ned­er­land past deze optie wel perfect.

  • Het PVC mate­ri­aal is iets min­der sterk dan andere mate­ri­alen zoals alu­mini­um of hout. Indi­en je dus voor PVC kiest bij grote profie­len, zal dit aangesterkt moeten wor­den met staal. Ook op vlak van kras­bestendigheid ben je beter af met ander materiaal.
  • Deuren van kun­st­stof kan je niet bew­erken, je kan de PVC-deuren dus niet her­schilderen. Maar uit­er­aard is er keuze uit ver­schil­lende kleu­rop­ties, waar­door je deur alles­be­halve onper­soon­lijk zal uitdraaien.

Zoals je merkt zijn er dus ver­schil­lende zak­en waar je reken­ing mee moet houden wan­neer je inter­esse hebt in PVC-deuren. Maar over het alge­meen is het een per­fecte keuze: ze zijn bud­getvrien­delijk, duurza­am én enorm gemakke­lijk in onderhoud. 


Over­tu­igd van PVC-deuren?

Groot gelijk! Bij Bruynseels-Vocht­en ben je trouwens verzek­erd van een kwal­i­tatieve plaats­ing, én geni­et je nog eens van tien jaar garantie. Aarzel dus zek­er niet om con­tact met ons op te nemen! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Kozijnen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een pr…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Menu