Pvc Voordeur Kruishouten

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Buiten- of bin­nen­deuren plaat­sen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer func­ties dan enkel een ruimte afs­luiten… Wij vertellen u wat meer over onze deuren. We vallen meteen met de deur in huis, zeg maar.

Bin­nen­deuren zijn het ver­lengde van uw interieur

Bin­nen­deuren hebben niet zozeer een prak­tis­che func­tie, behalve miss­chien gelu­id in bepaalde ruimtes bin­nen houden — en de nodi­ge pri­va­cy voorzien, natu­urlijk! Maar daar­naast, is het voor­namelijk belan­grijk dat uw bin­nen­deuren qua sti­jl per­fect aansluiten op de rest van de won­ing. Met andere woor­den: in een klassiek heren­huis kiest u best voor houten deuren — in een strakke nieuw­bouw­won­ing kiest u miss­chien beter voor een mod­erne, alu­mini­um binnendeur.

Wat voor sti­jl won­ing u ook heeft, eigen­lijk is er maar één ding om te onthouden wan­neer u nieuwe bin­nen­deuren wil: less is more. Kies alti­jd een bin­nen­deur die niet meer dan een sub­tiel ver­lengde van uw interieur en won­ing is — en ver­mi­jd prot­serige deuren die de aan­dacht (te veel) naar zich toetrekken.

Bui­ten­deuren zijn de body­guards van uw woning

Bui­ten­deuren zijn tenslotte een belan­grijke bron van beveilig­ing van uw geliefde huis­je. En het is net daarom dat het zo belan­grijk is dat deze kwal­i­tatief en ste­vig zijn. Nu, de meeste mate­ri­alen zijn wel robu­ust genoeg om uw won­ing af te sluiten, maar u kan alti­jd dat stap­je verder gaan door te kiezen voor vei­lighei­ds­deuren, een meer­puntss­lot of een stal­en voordeur. Ge kunt nooit té veilig zijn, niwaar?

Naast beveilig­ing, is iso­latie ook een ontzettend belan­grijke func­tie van uw bui­ten­deuren: u wilt tenslotte goed isol­erende deuren, want dit zorgt voor een ver­hoogd woon­com­fort én een ver­laagde energiereken­ing.

En, als laat­ste, wilt het oog ook wat — ook in het geval van bui­ten­deuren. In de meeste gevallen, is uw voordeur vaak het eerste wat iemand ziet. Deze zorgt dus voor de eerste indruk van het karak­ter en de sti­jl van uw won­ing. Dan kunt u er maar beter voor zor­gen dat ie er goed uitzi­et, nietwaar?

Pvc of aluminium?

Dat mag u hele­maal zelf kiezen, natu­urlijk! Bei­de zijn hoogk­wal­i­tatieve mate­ri­alen, waar wij als expert volledig achter staan. Maar, omdat u het zo lief vraagt, som­men we de groot­ste plus- en min­pun­ten van bei­de op.

PVC: dit duurzame mate­ri­aal staat bek­end om zijn waanzin­nige pri­js-kwaliteitver­houd­ing. Het is goed­koop, maar duurza­am, veelz­i­jdig en energiezuinig. Toch een nadeel nodig? PVC is moeil­ijk over­schilder­baar. Kies dus lief­st maar meteen de juiste kleur!

Alu­mini­um: dit mate­ri­aal heeft een waanzin­nig lange lev­ens­du­ur, is milieu­vrien­delijk en brengt meteen een strakke, mod­erne, uit­stral­ing met zich mee. Daar betaalt u dan wel wat meer voor op het einde van de rit.

Hoeveel zal mijn nieuwe deur kosten?

Besloten om te investeren in een nieuw stel deuren? Dan wilt u vast weten wat voor pri­jskaart­je daaraan vasthangt. Wel, eigen­lijk vin­dt u een deur voor elk bud­get. U kan de pri­js een­voudig zelf sturen, afhanke­lijk van de mate­ri­alen en de extraat­jes die u kiest.

Er zijn tenslotte zoveel zak­en om reken­ing mee te houden. Denk bijvoor­beeld aan het type profiel, de afw­erk­ing ervan, bepaalde kleuren, vei­lighei­dss­loten, beglaz­ing indi­en aan­wezig, extra focus op iso­latie, enzovoort.

Daarom is het voor ons onmo­gelijk om schat­tin­gen te geven op onze web­site, zon­der te weten wat u pre­cies verwacht van ons. Maar weet u wat? Als u een (volledig vri­jbli­jvende) offerte aan­vraagt en ons doorgeeft wat u alle­maal (niet) wil, kun­nen we u wél een idee geven. Snel doen, dus!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu