Offerte

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.

Ramen en deuren? Da’s ons ding! 

We werken er tenslotte al jaar en dag mee, elke dag opnieuw met een team vol experts en de meest hoog­waardi­ge mate­ri­alen. Of jij nu PVC of alu­mini­um ramen en deuren wil bestellen, bij ons kan je gerust zijn van een pro­fes­sionele samen­werk­ing.

PVC ramen en deuren bestellen?

Wan­neer je PVC ramen en deuren bestelt, haal jij in een­zelfde beweg­ing een fan­tastis­che pri­js-kwaliteitver­houd­ing in huis. Da’s tenslotte waar PVC zo bek­end om staat! Denk: onder­houdsvrien­delijk, ste­vig en betrouw­baar mate­ri­aal dat ook nog eens vrien­delijk voor de porte­feuille is.

Ben je daar­naast ook op zoek naar een manier om je won­ing beter en con­se­quent te isol­eren? Ook dan is het een goed idee om PVC ramen en deuren te bestellen. De hoge iso­latiewaarde van deze top­pers zorgt tenslotte voor een posi­tieve energiepresta­tie — wat op zijn beurt dan weer zorgt voor lagere rekenin­gen.

Als laat­ste is PVC ook nog eens bij­zon­der veelz­i­jdig. Wan­neer je PVC ramen en deuren bestelt, kri­jg je tenslotte de keuze tussen 55 ver­schil­lende RAL-kleuren én dat knappe PVC in hout­struc­tu­ur. Zo kan jij er zek­er van zijn dat jij je goest­ing kri­jgt. Beloofd!

Waarom is dit interessant?

Sim­pel, als je aan de voor­waar­den vol­doet, heb je recht op meerdere pre­mies. Daar­naast ont­vang je er ook de totaal­ren­o­vatiebonus (de zoge­naamde BENO-pass) bovenop. Des te meer maa­trege­len je com­bi­neert, hoe hoger de bonus. Een mooie reden om die grootschalige ren­o­vatie aan te pakken, dus.

Dit zijn de voorwaarden

 • De won­ing of wooneen­heid (apparte­ment) in het Vlaamse gewest werd vóór 1 jan­u­ari 2016 aanges­loten op het elektriciteitsnet.
 • De eind­fac­tu­ur van de eerste invester­ing heeft een datum vanaf 1 jan­u­ari 2017.
 • Je investeert in min­stens 3 energiebe­sparende maa­trege­len en vraagt er bij Flu­vius de pre­mies voor aan.
 • Je vol­doet aan de pre­mievoor­waar­den voor elke invester­ing én aan de bijkomende voor­waar­den voor iso­latie en beglazing.
 • De investerin­gen dienen uit­gevo­erd te wor­den bin­nen de 5 jaar, te reke­nen vanaf de datum van de eind­fac­tu­ur van de eerste investering.

2. De pre­mie voor hoogrendementsglas

Beschik je thuis nog niet over hoogren­de­ments­glas? Deze mod­erne beglaz­ing – de naam zegt het al — isoleert aanzien­lijk meer in vergelijk­ing met enkel glas. Vri­jwel elke mod­erne woon­st wordt van­daag de dag gebouwd met inbe­grip van hoogren­de­ments­glas. Logisch dus dat net­be­heerder Flu­vius dit ook in bestaande wonin­gen graag ziet gebeuren.

Waarom is dit interessant?

Naast het vanzelf­sprek­ende finan­ciële voordeel, heb je als bewon­er eigen­lijk al snel baat bij hoogren­de­ments­glas. Het isoleert beter, dus stook je min­der. Dat is op lange ter­mi­jn weer goed voor jou, je porte­mon­nee én het milieu. Vanaf 2021 bedraagt de pre­mie €16 per m2, of €24 als je uit­slui­tend een nacht­tarief geniet.

Dit zijn de voorwaarden

 • De won­ing of wooneen­heid (apparte­ment) in het Vlaams gewest werd vóór 1 jan­u­ari 2016 aanges­loten op het elektriciteitsnet.
 • De werken wor­den uit­gevo­erd en gefac­tureerd door een aan­nemer die voor een attest zorgt.
 • Het aan­vraag­for­muli­er komt bij net­be­heerder Flu­vius met eind­fac­tu­ur in 2021 – 2022 uiter­lijk 24 maan­den na de eind­fac­tu­ur­da­tum aan.
 • De aan­vraag vol­doet aan de tech­nis­che eisen (zoals de U‑waarde) voor het gebruik­te mate­ri­aal, hier­voor kan je het Infor­matieblad 2021 van Flu­vius raadplegen.

Alu­mini­um ramen en deuren bestellen?

Wan­neer je ervoor kiest om alu­mini­um ramen en deuren te bestellen, dan kies je res­olu­ut voor zo’n heer­lijk strakke en mod­erne look: da’s tenslotte waar deze top­pers bek­end om staan. De con­struc­tiemogelijkhe­den van dit oer­sterke mate­ri­aal zijn tenslotte ein­de­loos — én lat­en toe om grote, grotere, groot­ste raam­par­ti­jen te plaatsen.

Daar­naast zijn deze top­pers bij­zon­der onder­houdsvrien­delijk én kan je kiezen tussen maar lief­st 400 ver­schil­lende RAL-kleuren om jouw gloed­nieuwe alu­mini­um ramen en deuren mee te personaliseren.

Enneuh… wan­neer je alu­mini­um ramen en deuren bestelt, kan je er zek­er van zijn dat je per­fecte ther­mis­che iso­latie in huis haalt. Da’s niet alleen milieube­wust, maar zorgt ook nog eens voor een lagere energiereken­ing. Dus, ja. Ben je al klaar om jouw eigen alu­mini­um ramen en deuren te bestellen? Ja? Top!

3. De burenpremie

Beter een goede buur dan een verre vriend, dat geldt ook voor ren­o­vaties. Daarom heeft net­be­heerder Flu­vius al enige tijd de buren­premie gelanceerd. Hoe werkt het? Als je met (min­stens) 9 andere hui­seige­naars deel­neemt aan een col­lec­tief ren­o­vatiepro­ject, heeft iedereen recht op de pre­mies van de net­be­heerder. Een col­lec­tief project bestaat uit min­stens 10 wonin­gen of apparte­menten uit dezelfde buurt. Een woonge­bouw met min­i­maal 10 wooneen­heden (bijvoor­beeld een apparte­ments­ge­bouw), komt ook in aanmerking.

Tot nu toe weinig nieuws onder zon, dus. Echter, gedurende de ren­o­vatiew­erkza­amhe­den aan alle wonin­gen neemt één bewon­er de rol van pro­ject­begelei­der op zich, hier de BEN­O­vatiecoach genoemd. Deze per­soon zorgt ervoor dat de energieren­o­vatiew­erken vlot, kwaliteitsvol en finan­cieel gezond wor­den uit­gevo­erd. De BEN­O­vatiecoach heeft dan ook recht op de buren­premie, de overige deel­ne­mers de gebruike­lijke pre­mies van de netbeheerder. 

De buren­premie bedraagt 400 per won­ing, of 100 per apparte­ment in een blok van boven de wooneenheden.

Tot nu toe weinig nieuws onder zon, dus. Echter, gedurende de ren­o­vatiew­erkza­amhe­den aan alle wonin­gen neemt één bewon­er de rol van pro­ject­begelei­der op zich, hier de BEN­O­vatiecoach genoemd. Deze per­soon zorgt ervoor dat de energieren­o­vatiew­erken vlot, kwaliteitsvol en finan­cieel gezond wor­den uit­gevo­erd. De BEN­O­vatiecoach heeft dan ook recht op de buren­premie, de overige deel­ne­mers de gebruike­lijke pre­mies van de netbeheerder.

De buren­premie bedraagt 400 per won­ing, of 100 per apparte­ment in een blok van boven de wooneenheden.

Waarom is dit interessant?

Door samen met buren in een col­lec­tief ren­o­vatiepro­ject te stap­pen, ver­min­der je je eigen werk­last. De pro­ject­begelei­der kan zo makke­lijk het totaalplaat­je in het oog houden en wordt er met de buren­premie passend voor beloond. De rest van de deel­ne­mers prof­i­teert er met de vaste pre­mies ook van. Win-win, dus!

Dit zijn de voorwaarden

De voor­waar­den zijn opval­lend beperkt. Naast het feit dat het deel­ne­m­er­saan­tal hoog genoeg moet zijn om te kwal­i­fi­ceren als ren­o­vatiepro­ject, hoeft er slechts aan één energiebe­sparende maa­tregel voldaan te wor­den. Ook kan je je niet meer dan twee keer inschri­jven voor een project.

Tijd voor schrijnwerkerij? 

Hieron­der vind je de meest belan­grijke beschik­bare pre­mies voor bin­nen- én buitenrenovaties.

De Vlaamse overkoe­pe­lende renovatiepremie

Voor wie denkt aan een gedeel­telijke – of zelfs een volledi­ge – ver­vang­ing van het buiten­schri­jn­werk rond o.a. ramen, bui­ten­deuren en beglaz­ing hebben we goed nieuws. De Vlaamse overkoe­pe­lende ren­o­vatiepremie kan je hierin bijs­taan, voor elke won­ing in het Vlaamse gewest met een leefti­jd die hoger ligt dan 30 jaar.

Deze pre­mie kan ook aangevraagd wor­den voor werken bin­nen­shuis. Denk hier­bij aan nieuwe rol­luiken, indi­en dit ook een ver­vang­ing van de bestaande ramen inhoudt. Ook kan je op de ren­o­vatiepremie reke­nen voor vernieuwing van de ramen, bui­ten­deuren en rol­luiken bij de plaats­ing van dubbele beglaz­ing, alsook kosten voor de afwerking. 

Tot 31 mei 2019 bestond voor bin­nen­huis­ren­o­vaties de Vlaamse ver­be­ter­ing­spremie. Die is inmid­dels opge­gaan in de renovatiepremie.

Deze pre­mie kan tussen de 20% en 30% van het volledi­ge fac­tu­urbedrag (ex. btw) bedra­gen, mits het gefac­tureerde bedrag min­i­mum €2500 (ex. btw) bedraagt.

Tot 31 mei 2019 bestond voor bin­nen­huis­ren­o­vaties de Vlaamse ver­be­ter­ing­spremie. Die is inmid­dels opge­gaan in de renovatiepremie.

Deze pre­mie kan tussen de 20% en 30% van het volledi­ge fac­tu­urbedrag (ex. btw) bedra­gen, mits het gefac­tureerde bedrag min­i­mum €2500 (ex. btw) bedraagt.

Waarom is dit interessant?

Ver­vang­ing van je schri­jn­werk kan een ingri­jpende ren­o­vatie beteke­nen, vooral wan­neer er doorheen het pro­ces ver­bor­gen gebreken aan de opper­vlak­te komen. Bij uit­ge­brei­de ren­o­vaties kan de Vlaamse overkoe­pe­lende ren­o­vatiepremie een aanzien­lijk deel van de kosten dekken.

Dit zijn de voorwaarden

 • Wil je je bestaande beglaz­ing ver­van­gen? Dan moet je kiezen voor hoogren­de­ments­glas met een Ug-waarde van max­i­maal 1,1 W/​m²K.
 • De fac­turen mogen op het moment van de aan­vraag niet oud­er zijn dan twee jaar.
 • Je vol­doet aan de inkomens- en ventilatievoorwaarden.
 • De won­ing geldt als je hoofdverblijfplaats.
 • Je mag als bewon­er geen andere eigen­dom­men in bez­it hebben.
 • Je kan als bewon­er max­i­maal twee aan­vra­gen indi­enen, dit elke 10 jaar.


Wat kan jouw gemeente voor je betekenen?

Om af te sluiten, wist je dat er per gemeente nog bijkomende pre­mies wor­den uit­gegeven wan­neer je hoogren­de­ments­beglaz­ing laat plaat­sen? De mogelijkhe­den ver­schillen sterk van gemeente tot gemeente, net als de voor­waar­den en de bedra­gen. Een bezoek­je aan je gemeen­te­huis is dus aan te raden. Wie weet waar je op kan rekenen?


Meer infor­matie over hoe je ramen en deuren bestelt? Kom eens langs!

Jaa, goed idee! Maak van­daag nog je afspraak bij Bruynseels-Vocht­en — en dan plan­nen wij een gezel­lig en leer­rijk gesprek­je in met een van onze experts.

Hij/​zij zal je graag vertellen waar jij zoal reken­ing mee moet houden bij het bestellen van die gloed­nieuwe ramen en deuren. 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Kozijnen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een pr…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Menu