Duurzaam wonen

Duurzaam wonen dankzij de juiste ramen en deuren

Ga voor duurza­am wonen

Duurza­am wonen is al enkele jaren de norm. Kwest­ie van de steeds sti­j­gende energiepri­jzen wat te drukken. En daarin spe­len de isol­erende eigen­schap­pen van je koz­i­jn- en deur­profie­len een grote rol. Ze hebben een enorme impact op de energie-effi­ciën­tie van uw woning.

Mate­ri­aal van de profielen

De grond­stof voor het profiel van uw koz­i­j­nen en deuren heeft veel invloed op de iso­latiewaarde. Bij Bruynseels-Vocht­en kiest u uit PVC of aluminium.

PVC heeft een lange lev­ens­du­ur en beschikt over per­fect isol­erende eigen­schap­pen, zelfs net iets beter dan alu­mini­um. Daar­naast is PVC bud­getvrien­delijk en is er een groot aan­tal afw­erkin­gen mogelijk.

Alu­mini­um heeft net als PVC een lange lev­ens­du­ur en isoleert ook zeer goed. Het is ook bij­zon­der sterk waar­door grote con­struc­ties mogelijk zijn. En de strakke look maakt het heel populair.

Meer weten? Lees hier alles over de ver­schillen tussen alu­mini­um en PVC!

Welk glas kies je best?

Er zijn 3 goed isol­erende types glas:

Hoogren­de­ments­glas

  • Isoleert 2 tot 3 keer beter dan stan­daard dubbel glas dankz­ij een isol­erend metaal­laag­je aan de bin­nenkant en omdat de ruimte tussen de glazen gevuld wordt met een edelgas.
  • Door de coat­ing op het glas isoleert dit dubbel glas vaak beter dan ver­oud­erd hoogrendementsglas.

Dubbel of driedubbel glas met zon­new­erende coating

  • Door de coat­ing op het glas weerkaatst dit glas de zonnes­tralen zodat overver­hit­ting van de won­ing wordt tegen gegaan.

Driedubbel glas

  • Dit glas is een absolute must als je een passieve won­ing bouwt. Naast de uit­stek­ende isol­erende eigen­schap­pen ver­laagt driedubbel glas de stral­ingsk­oude waar­door de tem­per­atu­ur bin­nen­shuis beter behouden wordt.

De oriën­tatie en grootte van uw kozijnen

Wie de duurza­amheid van zijn won­ing opti­maliseert, dient reken­ing te houden met de noord-zuid ver­plaats­ing van de zon. Als u uw ramen in die vol­go­rde plaatst, maakt u opti­maal gebruik van natu­urlijk licht en de warmte van de zon.

Koz­i­j­nen aan de noordelijke kant van uw woning

  • Min­der lichtinval
  • Lage energie-effi­ciën­tie door gebrek aan zon

Daarom plaatst u daar best meerdere kleinere koz­i­j­nen om het warmtev­er­lies tot een min­i­mum te beperken en de licht­in­val te maximaliseren.

Koz­i­j­nen aan de zuidelijke kant van uw woning

  • Veel licht­in­val en recht­streeks zonlicht
  • Warmte in de winter

Koz­i­j­nen aan de zuidelijke kant van uw won­ing maakt u grot­er, omdat hier min­der energie ver­loren gaat. Door grotere koz­i­j­nen te plaat­sen creëert u een natu­urlijke en var­iërende licht­in­val die ideaal is voor leefruimtes. Boven­di­en haalt u in de win­ter ook zon­newarmte bin­nen die, in com­bi­natie met superisol­erend glas, de energie-effi­ciën­tie aanzien­lijk verhoogd.

Het com­plete plaatje

Duurza­am bouwen is nut­teloos ver­bruik voorkomen en uw energiebron­nen opti­maal gebruiken. Door gebruik te mak­en van de beste mate­ri­alen en reken­ing te houden met natu­urlijke energiebron­nen kri­jgt u een won­ing met ver­hoogd com­fort en min­der verbruik.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Kozijnen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een pr…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu