Duurzaam wonen

Duurzaam wonen dankzij de juiste ramen en deuren

Ga voor duurza­am wonen

Duurza­am wonen is al enkele jaren de norm. Kwest­ie van de steeds sti­j­gende energiepri­jzen wat te drukken. En daarin spe­len de isol­erende eigen­schap­pen van je koz­i­jn- en deur­profie­len een grote rol. Ze hebben een enorme impact op de energie-effi­ciën­tie van uw woning.

Mate­ri­aal van de profielen

De grond­stof voor het profiel van uw koz­i­j­nen en deuren heeft veel invloed op de iso­latiewaarde. Bij Bruynseels-Vocht­en kiest u uit PVC of aluminium.

PVC heeft een lange lev­ens­du­ur en beschikt over per­fect isol­erende eigen­schap­pen, zelfs net iets beter dan alu­mini­um. Daar­naast is PVC bud­getvrien­delijk en is er een groot aan­tal afw­erkin­gen mogelijk.

Alu­mini­um heeft net als PVC een lange lev­ens­du­ur en isoleert ook zeer goed. Het is ook bij­zon­der sterk waar­door grote con­struc­ties mogelijk zijn. En de strakke look maakt het heel populair.

Meer weten? Lees hier alles over de ver­schillen tussen alu­mini­um en PVC!

Welk glas kies je best?

Er zijn 3 goed isol­erende types glas:

Hoogren­de­ments­glas

  • Isoleert 2 tot 3 keer beter dan stan­daard dubbel glas dankz­ij een isol­erend metaal­laag­je aan de bin­nenkant en omdat de ruimte tussen de glazen gevuld wordt met een edelgas.
  • Door de coat­ing op het glas isoleert dit dubbel glas vaak beter dan ver­oud­erd hoogrendementsglas.

Dubbel of driedubbel glas met zon­new­erende coating

  • Door de coat­ing op het glas weerkaatst dit glas de zonnes­tralen zodat overver­hit­ting van de won­ing wordt tegen gegaan.

Driedubbel glas

  • Dit glas is een absolute must als je een passieve won­ing bouwt. Naast de uit­stek­ende isol­erende eigen­schap­pen ver­laagt driedubbel glas de stral­ingsk­oude waar­door de tem­per­atu­ur bin­nen­shuis beter behouden wordt.

De oriën­tatie en grootte van uw kozijnen

Wie de duurza­amheid van zijn won­ing opti­maliseert, dient reken­ing te houden met de noord-zuid ver­plaats­ing van de zon. Als u uw ramen in die vol­go­rde plaatst, maakt u opti­maal gebruik van natu­urlijk licht en de warmte van de zon.

Koz­i­j­nen aan de noordelijke kant van uw woning

  • Min­der lichtinval
  • Lage energie-effi­ciën­tie door gebrek aan zon

Daarom plaatst u daar best meerdere kleinere koz­i­j­nen om het warmtev­er­lies tot een min­i­mum te beperken en de licht­in­val te maximaliseren.

Koz­i­j­nen aan de zuidelijke kant van uw woning

  • Veel licht­in­val en recht­streeks zonlicht
  • Warmte in de winter

Koz­i­j­nen aan de zuidelijke kant van uw won­ing maakt u grot­er, omdat hier min­der energie ver­loren gaat. Door grotere koz­i­j­nen te plaat­sen creëert u een natu­urlijke en var­iërende licht­in­val die ideaal is voor leefruimtes. Boven­di­en haalt u in de win­ter ook zon­newarmte bin­nen die, in com­bi­natie met superisol­erend glas, de energie-effi­ciën­tie aanzien­lijk verhoogd.

Het com­plete plaatje

Duurza­am bouwen is nut­teloos ver­bruik voorkomen en uw energiebron­nen opti­maal gebruiken. Door gebruik te mak­en van de beste mate­ri­alen en reken­ing te houden met natu­urlijke energiebron­nen kri­jgt u een won­ing met ver­hoogd com­fort en min­der verbruik.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu