Brughmans Aluramen 09

Goede isolatie begint bij uw kozijnen en deuren

Laat de warmte bin­nen en hou de kou buiten!

Voelt u het ook aan uw tenen? Het wordt koud­er. En dan wordt isol­eren nog belan­grijk­er. Niet alleen voor het milieu en de tem­per­atu­ur bin­nen­shuis maar ook voor onze porte­mon­nee en energiefac­tu­ur. Wilt u geld besparen op lange ter­mi­jn? Over­weeg dan om uw koz­i­j­nen en deuren te ver­van­gen. Maar hoe kiest u nieuwe koz­i­j­nen en deuren? De waaier aan mogelijkhe­den zijn ein­de­loos en er zijn tal van fac­toren om reken­ing mee te houden. We informeren u zodat u zek­er de beste keuze kan maken.

De per­fecte U‑waarde

Heeft u al geho­ord van de U‑waarde? Dit is een syn­on­iem voor iso­latiewaarde. Het geeft weer hoeveel warmte een bepaald mate­ri­aal per sec­onde en per vierkante meter ver­li­est wan­neer het tem­per­atu­urver­schil tussen bin­nen en buiten 1°C is. Hoe lager de U‑waarde van een mate­ri­aal, hoe min­der warmte er ver­loren gaat. Dus hoe lager, hoe beter. De waarde hangt af van twee zak­en: de beglaz­ing en profie­len van uw koz­i­j­nen en deuren.

Profie­len

Profie­len in alu­mini­um hebben bij Bruynseels-Vocht­en in stan­daar­duitvo­er­ing een U‑waarde tot 1.46 W/​m²K. Deze term lijkt miss­chien moeil­ijk te begri­jpen, maar dat is het eigen­lijk niet. Wan­neer je de U‑waarde vergelijkt met ramen en deuren in PVC, zie je dat de U‑waarde van Alu­mini­um hoger ligt. PVC heeft namelijk een U‑waarde van 1.0 W/​m²K.

Toch is het niet zo dat PVC automa­tisch beter is dan alu­mini­um. Bei­de mate­ri­alen hebben vele voor- en nade­len. Bek­ijk deze ver­schillen goed wan­neer je jouw keuze maakt. Één ding is zek­er: aan keuze geen gebrek. PVC en alu­mini­um ramen en deuren zijn verkri­jg­baar in vele kleuren. Voor ieder wat wils dus!

Beglaz­ing

Afhanke­lijk van het type beglaz­ing zal de U‑waarde die we hier­boven hebben bespro­ken nog ver­beteren. Wan­neer glas ver­oud­ert, ver­li­est het zijn iso­latiewaarde. Daarom kan u best uw koz­i­j­nen op tijd en stond vernieuwen om uw won­ing te bescher­men tegen tocht, storm of koude. Boven­di­en is dubbele beglaz­ing vanaf 2020 zelfs ver­plicht! Vol­gens de wet­gev­ing van 1 jan­u­ari 2017 mag de U‑waarde van uw beglaz­ing max­i­maal 1,1 W/​m²K bedra­gen. Maak dus nu al een afspraak om uw nieuwe koz­i­j­nen en deuren te bestellen (voor iedereen dat idee krijgt).

De té” van teveel

Kan u teveel isol­eren? Zek­er en vast! Overisol­eren heeft geen zin. Een voor­beeld hier­van is driedubbele beglaz­ing in een ver­oud­erde won­ing. Hoewel u dit met de beste bedoelin­gen doet: het heeft helaas geen zin. De gewon­nen warmte gaat uitein­delijk via een andere weg ver­loren. Wan­neer u uw huis goed isoleert (schoud­erk­lop­je voor uzelf), is het het wel belan­grijk dat daartegen­over een goede ven­ti­latie staat. Anders loopt u het risi­co op onge­zonde binnenlucht.

Wilt u ook uw won­ing goed isol­eren? Vraag een vri­jbli­jvende offerte aan van uw nieuwe koz­i­j­nen en/​of deuren!

De voorde­len van nieuwe koz­i­j­nen en deuren op een rij:

  • Ver­hoogd wooncomfort
  • Lagere energiefac­tu­ur
  • Extra vei­ligheid
  • Frisse gev­el

Maar ook, door nieuwe koz­i­j­nen en deuren te plaat­sen, ver­hoogt u de verkoop­waarde van uw woning.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu