Nieuwe Deuren Kiezen 09

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Hierop moet je let­ten tij­dens je zoek­tocht naar buitendeuren!

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!

Wan­neer je nieuwe deuren in over­weg­ing neemt, is het belan­grijk om een aan­tal zak­en in het achter­hoofd te houden zoals het mate­ri­aal, de inbraakvei­ligheid en de sti­jl van je voor- of achterdeur.

Mate­ri­alen voor die nieuwe buitendeur

Het mate­ri­aal van je nieuwe deur speelt miss­chien wel de groot­ste rol bij het mak­en van de juiste keuze. Het mate­ri­aal is niet alleen bepal­end voor de uit­stral­ing van je gev­el, maar heeft ook invloed op de iso­latiewaarde en inbraakvei­ligheid van je won­ing. Een overzicht van de voor- en nade­len van elk mate­ri­aal om een goede bui­ten­deur te kiezen.

Houten bui­ten­deuren

+ Houten bui­ten­deuren hebben een uit­stek­ende iso­latiewaarde
+ Goede pri­js-kwaliteitver­houd­ing (afhanke­lijk van de hout­soort)
+ Aan­pas­baar: je kan houten deuren makke­lijk over­schilderen en bew­erken
+ Hout heeft van nature een warme en tijd­loze uitstraling

- Houten deuren vra­gen meer onder­houd dan kun­st­stof of alu­mini­um
- Slechte brand­vei­ligheid
- Min­der goede duurza­amheid dan pvc of aluminium

Pvc bui­ten­deuren

+ Pvc bui­ten­deuren zijn relatief goed­koop
+ Lange lev­ens­du­ur
+ Veel afw­erk­ingsmo­gelijkhe­den op vlak van kleur en sti­jl
+ Onder­houdsvrien­delijk
+ Goede isolatiewaarde

- Pvc deuren zijn min­der bestand tegen inbrak­en
- Moeil­ijk over­schilder­baar
- Onder­he­vig aan temperatuurverschillen

Alu­mini­um buitendeuren

+ Alu­mini­um bui­ten­deuren zijn onder­houdsvrien­delijk + Goede duurza­amheid
+ Strak en mod­ern design
+ Goede brand­vei­ligheid
+ Ideaal in com­bi­natie met glas
+ Veel afw­erk­ingsmo­gelijkhe­den op vlak van kleur en sti­jl
+ Milieu­vrien­delijk (recy­cleer­baar)

- Alu­mini­um deuren zijn over het alge­meen duur­der dan kun­st­stof
- Isoleert slechter dan hout of pvc
- Kan wor­den aange­tast door cor­rosie
- Kras­gevoelig

Stal­en buitendeuren

+ Stal­en bui­ten­deuren zijn uiter­mate sterk
+ Goede duurza­amheid
+ Goede brand­vei­ligheid
+ Uit­stek­ende inbraakvei­ligheid

- Stal­en deuren zijn zwaar, log en niet alti­jd ele­gant
- Duur in aankoop

Inbraakvei­ligheid

Om een nieuwe bui­ten­deur te kiezen, moet je naast de mate­ri­aal­soort ook reken­ing houden met de vei­ligheid van je nieuwe deur. Zo mak­en inbrek­ers geen schi­jn van kans.

Inbraak­w­erende buitendeur

Met een inbraak­w­erende deur garan­deer je max­i­male bescherming voor je won­ing. Zulke deuren wor­den geplaatst in een met­al­en omli­jst­ing, zodat de deur niet openge­bro­ken kan wor­den. Het aan­vul­lend hang- en sluitwerk en de meer­puntss­luit­ing mak­en dat dit soort deuren een opti­male bescherming bieden tegen inbraken.

Hang- en sluitwerk

Een bui­ten­deur kiezen, betekent ook dat je aan­dacht moet best­e­den aan het hang- en sluitwerk. Goede sloten zijn miss­chien duur­der, maar zijn hun pri­js meer dan waard omdat ze de vei­ligheid voor je won­ing verzek­eren. Wil je nieuwe deuren kiezen? Ga dan voor een meer­puntss­luit­ing en een slot met het SKG-keurmerk. Sloten die voorzien zijn van zo’n keurmerk zijn beter bestand tegen inbrak­en (afhanke­lijk van het aan­tal ster­ren). Let ten slotte ook op de scharnieren van je deur. Het lijkt miss­chien een detail, maar wan­neer de scharnieren van je bui­ten­deur bereik­baar zijn vanaf de buitenkant van je won­ing, geef je inbrek­ers vrij spel.


Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Kozijnen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een pr…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Menu