Alu Fierens 06 1920X600

Wat u moet weten over schuifkozijnen? Wij vertellen het u!

Schuifkoz­i­j­nen bren­gen heel wat voorde­len met zich mee.

Tegen­wo­ordig zijn schuifkoz­i­j­nen bij­na niet meer weg te denken uit een mod­erne manier van wonen. U vin­dt ze in bij­na elke won­ing terug — en ook wij merken dat die schuifkoz­i­j­nen aan een serieuze opmars bezig zijn. Alle­maal goed en wel, maar waarom zijn deze top­pers zo’n goede invester­ing — en welke voorde­len bren­gen ze alle­maal met zich mee? Wij vertellen u alles wat u moet weten, zodat u na het lezen van deze blog een echte schuifkoz­i­jn­spe­cial­ist bent. Hier gaan we!


#1 Creëer een zee van ruimte door imple­men­tatie van schuifkozijnen

Eerst en vooral, moeten we prat­en over de toegevoegde effi­ciën­tie-dimen­sie die onze schuifkoz­i­j­nen met zich mee­bren­gen. Dit type koz­i­jn neemt immers bij­zon­der weinig ruimte in beslag, waar­door het een ide­ale keuze is om in een iets kleinere won­ing te inte­gr­eren. Maar maakt u zich geen zor­gen: ook in grotere wonin­gen is het een goed idee om schuifkoz­i­j­nen te installeren. Ze zor­gen immers voor een min­i­male over­gang tussen bin­nen en buiten — waar­door u de ruimte in huis opti­maal benut en in de schi­jn­wer­pers zet. U heeft het miss­chien al door… maar de effi­ciën­tie van dat schuifkoz­i­jn zorgt in elk type won­ing voor een mooie en hand­i­ge oploss­ing die het unieke karak­ter van uw thuis­je des te meer zal onderstrepen.

#2 Breng dynamiek in huis door extra door­gang te voorzien

Bent u een echt buiten­mens — en houdt u de grens tussen bin­nen en buiten lief­st zo onzicht­baar mogelijk? Dan is het een fan­tastisch idee om een schuifkoz­i­jn te voorzien als door­gang naar tuin, ter­ras en/​of balkon. Op deze manier kan u gemakke­lijk bin­nen en weer buiten stap­pen — maar heeft u geen ver­lies aan licht, zoals u met deuren wel gauw hebt. Met andere woor­den: door voor een schuifkoz­i­jn als door­gang tussen bin­nen en buiten te kiezen, kiest u voor een dynamis­che verbind­ing die interieur en exterieur har­monisch met elka­ar verenigt.

#3 Geni­et van vari­atie door de ver­schil­lende types schuifkozijnen

Natu­urlijk moet u niet set­te­len voor het one-size-fits-all schuifkoz­i­jn: er zijn immers een aan­tal ver­schil­lende types waaruit u kan kiezen. Zo bent u er zek­er van dat uw schuifkoz­i­jn naad­loos aansluit op de sti­jl van de gehele won­ing — en op wat u gewoon het meest gebruiksvrien­delijk vin­dt, natu­urlijk. Kies bijvoor­beeld voor één van deze types:

Hef­schuifkoz­i­jn

Dit type schuifkoz­i­jn is ideaal voor grotere en iets zwaardere par­ti­jen. Met behulp van het ver­nuftig mech­a­nisme tilt u de vleugel op, waar­na u het koz­i­jn een­voudig open schuift. Het hef­schuifkoz­i­jn is uit­gerust met rub­beren dichtin­gen, wat garant staat voor per­fecte lucht- en waterdichtheid.

Kiep­schuifkoz­i­jn

Het kiep­schuifkoz­i­jn is dan weer per­fect voor een iets beperk­ter koz­i­jnop­per­vlak. Omdat u het koz­i­jn niet enkel kan open­schuiv­en, maar ook op een kier kan zetten, kan het sys­teem iets min­der zware vleugels dra­gen. Dit type koz­i­jn is per­fect voor diege­nen die graag een con­stante cir­cu­latie aan frisse lucht in huis hebben, zon­der hun koz­i­jn wagen­wi­jd open te moeten zetten. En natu­urlijk kan u ook bij het kiep­schuifkoz­i­jn zek­er zijn van uit­mun­tende lucht- en waterdichtheid.

Vouwschuifkoz­i­jn

Bent u een doorgewin­ter­de fan van die mod­erne en strakke look in een interieur? Kan het voor u niet vernieuwend en trendy genoeg zijn? Aha! Dan hebben wij dé ultieme par­tij voor u. Die heden­daagse vouwschuifkoz­i­j­nen zijn immers de jong­ste trend op gebied van schuifkoz­i­j­nen, waar­door ze niet kun­nen ont­breken in uw strak interieur. Het vouwschuifkoz­i­jn bestaat uit ver­schil­lende delen die u alle­maal samen kan samen­vouwen. Op deze manier creëert u een groot koz­i­jnop­per­vlak. Hand­ig, mooi én trendy!

Over­tu­igd of toch nog wat vra­gen? Con­tacteer ons voor schuifkoz­i­jn-exper­tise aan huis!

Bent u hele­maal over­tu­igd van al het moois dat die schuifkoz­i­j­nen u kun­nen bieden? Of heeft u toch nog wat vra­gen over mate­ri­alen, imple­men­tatie en per­soon­lijke voorkeuren? Geen enkel prob­leem: ons warm Bruynseels-Vocht­en-team schuift met veel plezi­er de voeten onder tafel om samen met u het totaalplaat­je te bespreken. Aarzel dus niet om ons te con­tac­teren!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu