Alu Fierens 06 1920X600

Wat u moet weten over schuifkozijnen? Wij vertellen het u!

Schuifkoz­i­j­nen bren­gen heel wat voorde­len met zich mee.

Tegen­wo­ordig zijn schuifkoz­i­j­nen bij­na niet meer weg te denken uit een mod­erne manier van wonen. U vin­dt ze in bij­na elke won­ing terug — en ook wij merken dat die schuifkoz­i­j­nen aan een serieuze opmars bezig zijn. Alle­maal goed en wel, maar waarom zijn deze top­pers zo’n goede invester­ing — en welke voorde­len bren­gen ze alle­maal met zich mee? Wij vertellen u alles wat u moet weten, zodat u na het lezen van deze blog een echte schuifkoz­i­jn­spe­cial­ist bent. Hier gaan we!


#1 Creëer een zee van ruimte door imple­men­tatie van schuifkozijnen

Eerst en vooral, moeten we prat­en over de toegevoegde effi­ciën­tie-dimen­sie die onze schuifkoz­i­j­nen met zich mee­bren­gen. Dit type koz­i­jn neemt immers bij­zon­der weinig ruimte in beslag, waar­door het een ide­ale keuze is om in een iets kleinere won­ing te inte­gr­eren. Maar maakt u zich geen zor­gen: ook in grotere wonin­gen is het een goed idee om schuifkoz­i­j­nen te installeren. Ze zor­gen immers voor een min­i­male over­gang tussen bin­nen en buiten — waar­door u de ruimte in huis opti­maal benut en in de schi­jn­wer­pers zet. U heeft het miss­chien al door… maar de effi­ciën­tie van dat schuifkoz­i­jn zorgt in elk type won­ing voor een mooie en hand­i­ge oploss­ing die het unieke karak­ter van uw thuis­je des te meer zal onderstrepen.

#2 Breng dynamiek in huis door extra door­gang te voorzien

Bent u een echt buiten­mens — en houdt u de grens tussen bin­nen en buiten lief­st zo onzicht­baar mogelijk? Dan is het een fan­tastisch idee om een schuifkoz­i­jn te voorzien als door­gang naar tuin, ter­ras en/​of balkon. Op deze manier kan u gemakke­lijk bin­nen en weer buiten stap­pen — maar heeft u geen ver­lies aan licht, zoals u met deuren wel gauw hebt. Met andere woor­den: door voor een schuifkoz­i­jn als door­gang tussen bin­nen en buiten te kiezen, kiest u voor een dynamis­che verbind­ing die interieur en exterieur har­monisch met elka­ar verenigt.

#3 Geni­et van vari­atie door de ver­schil­lende types schuifkozijnen

Natu­urlijk moet u niet set­te­len voor het one-size-fits-all schuifkoz­i­jn: er zijn immers een aan­tal ver­schil­lende types waaruit u kan kiezen. Zo bent u er zek­er van dat uw schuifkoz­i­jn naad­loos aansluit op de sti­jl van de gehele won­ing — en op wat u gewoon het meest gebruiksvrien­delijk vin­dt, natu­urlijk. Kies bijvoor­beeld voor één van deze types:

Hef­schuifkoz­i­jn

Dit type schuifkoz­i­jn is ideaal voor grotere en iets zwaardere par­ti­jen. Met behulp van het ver­nuftig mech­a­nisme tilt u de vleugel op, waar­na u het koz­i­jn een­voudig open schuift. Het hef­schuifkoz­i­jn is uit­gerust met rub­beren dichtin­gen, wat garant staat voor per­fecte lucht- en waterdichtheid.

Kiep­schuifkoz­i­jn

Het kiep­schuifkoz­i­jn is dan weer per­fect voor een iets beperk­ter koz­i­jnop­per­vlak. Omdat u het koz­i­jn niet enkel kan open­schuiv­en, maar ook op een kier kan zetten, kan het sys­teem iets min­der zware vleugels dra­gen. Dit type koz­i­jn is per­fect voor diege­nen die graag een con­stante cir­cu­latie aan frisse lucht in huis hebben, zon­der hun koz­i­jn wagen­wi­jd open te moeten zetten. En natu­urlijk kan u ook bij het kiep­schuifkoz­i­jn zek­er zijn van uit­mun­tende lucht- en waterdichtheid.

Vouwschuifkoz­i­jn

Bent u een doorgewin­ter­de fan van die mod­erne en strakke look in een interieur? Kan het voor u niet vernieuwend en trendy genoeg zijn? Aha! Dan hebben wij dé ultieme par­tij voor u. Die heden­daagse vouwschuifkoz­i­j­nen zijn immers de jong­ste trend op gebied van schuifkoz­i­j­nen, waar­door ze niet kun­nen ont­breken in uw strak interieur. Het vouwschuifkoz­i­jn bestaat uit ver­schil­lende delen die u alle­maal samen kan samen­vouwen. Op deze manier creëert u een groot koz­i­jnop­per­vlak. Hand­ig, mooi én trendy!

Over­tu­igd of toch nog wat vra­gen? Con­tacteer ons voor schuifkoz­i­jn-exper­tise aan huis!

Bent u hele­maal over­tu­igd van al het moois dat die schuifkoz­i­j­nen u kun­nen bieden? Of heeft u toch nog wat vra­gen over mate­ri­alen, imple­men­tatie en per­soon­lijke voorkeuren? Geen enkel prob­leem: ons warm Bruynseels-Vocht­en-team schuift met veel plezi­er de voeten onder tafel om samen met u het totaalplaat­je te bespreken. Aarzel dus niet om ons te con­tac­teren!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu